عناوين آخرين اخبار :  ...


دانلود سوالات آزمون دکتری ۹۳

سایت دکتری ( www.PhDL.net) – سوالات آزمون دکتری ۹۳ :ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال ۹۳، به اطلاع می رساند سوالات  هریک از رشته های امتحانی در سایت پی اچ دی ال قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

کد و عنوان رشته امتحانی(دفترچه شماره ۱)
دانلود ۲۲۱۱ – مجموعه شیمی /۱
دانلود ۲۲۱۲ – مجموعه شیمی /۲
دانلود ۲۲۱۳ – مجموعه شیمی /۳
دانلود ۲۲۱۴ – مجموعه شیمی /۴
دانلود ۲۲۱۵ – مجموعه شیمی /۵
دانلود ۲۲۱۹ – هواشناسی
دانلود ۲۲۳۲ – امار
دانلود ۲۲۳۳ – مجموعه ریاضی /۱
دانلود ۲۲۳۴ – مجموعه ریاضی /۲
دانلود ۲۲۳۷ – نانوفیزیک
دانلود ۲۲۳۸ – مجموعه فیزیک
دانلود ۲۲۳۹ – فوتونیک
دانلود ۲۲۴۰ – ژئوفیزیک
دانلود ۲۲۴۴ – نانوشیمی
دانلود ۲۲۴۶ – بیوانفورماتیک
دانلود ۲۲۴۷ – علوم کامپیوتر
دانلود ۲۲۱۸ – فیتوشیمی
دانلود ۲۲۰۱ – علوم زمین /۱
دانلود ۲۲۰۲ – علوم زمین /۲
دانلود ۲۲۰۳ – علوم زمین /۳
دانلود ۲۲۰۴ – علوم زمین /۴
دانلود ۲۲۰۵ – علوم زمین /۵
دانلود ۲۲۰۶ – علوم زمین /۶
دانلود ۲۲۰۸ – علوم زمین /۷
دانلود ۲۲۰۹ – علوم زمین /۸
دانلود ۲۲۱۰ – علوم زمین /۹
دانلود ۲۲۲۰ – زیست شناسی
دانلود ۲۲۲۱ – زیست شناسی /۲
دانلود ۲۲۲۲ – زیست شناسی /۳
دانلود ۲۲۲۳ – علوم جانوری /۱
دانلود ۲۲۲۵ – علوم جانوری /۳
دانلود ۲۲۲۶ – زیست شناسی /۴
دانلود ۲۲۲۷ – بیوشیمی
دانلود ۲۲۲۸ – زیست شناسی /۵
دانلود ۲۲۲۹ – زیست شناسی /۶
دانلود ۲۲۳۱ – زیست فناوری میکروبی
دانلود ۲۲۳۶ – زیست شناسی دریا
دانلود ۲۲۴۵ – ریززیست فناوری /نانوبیوتکنولوژی /
دانلود ۲۲۴۸ – مجموعه علوم شناختی
دانلود ۲۳۰۱ – مجموعه مهندسی برق
دانلود ۲۳۰۲ – مجموعه مهندسی برق /۲
دانلود ۲۳۰۳ – مجموعه مهندسی برق /۳
دانلود ۲۳۰۴ – مجموعه مهندسی برق /۴
دانلود ۲۳۰۵ – مجموعه مهندسی برق /۵
دانلود ۲۳۰۶ – مجموعه مهندسی برق /۶
دانلود ۲۳۰۷ – مجموعه مهندسی عمران
دانلود ۲۳۰۸ – مجموعه مهندسی عمران /۲
دانلود ۲۳۰۹ – مجموعه مهندسی عمران /۳
دانلود ۲۳۱۰ – مجموعه مهندسی عمران /۴
دانلود ۲۳۱۱ – مجموعه مهندسی عمران /۵
دانلود ۲۳۱۲ – مجموعه مهندسی عمران /۶
دانلود ۲۳۱۳ – مجموعه مهندسی عمران /۷
دانلود ۲۳۱۴ – مجموعه مهندسی عمران /۸
دانلود ۲۳۱۶ – مجموعه مهندسی عمران /۱۰
دانلود ۲۳۲۰ – مهندسی نقشه برداری /۴
دانلود ۲۳۲۱ – مجموعه مهندسی مکانیک /۱
دانلود ۲۳۲۲ – مجموعه مهندسی مکانیک /۲
دانلود ۲۳۲۳ – مجموعه مهندسی مکانیک /۳
دانلود ۲۳۲۴ – مجموعه مهندسی مکانیک /۴
دانلود ۲۳۲۸ – مجموعه مهندسی مکانیک /۸
دانلود ۲۳۳۲ – مهندسی هوا-فضا/۲
دانلود ۲۳۳۴ – مهندسی هوا-فضا/۴
دانلود ۲۳۳۵ – مهندسی معدن
دانلود ۲۳۳۶ – مهندسی معدن /۲
دانلود ۲۳۳۷ – مهندسی معدن /۳
دانلود ۲۳۳۸ – مهندسی معدن /۴
دانلود ۲۳۳۹ – مجموعه مهندسی پلیمر/۱
دانلود ۲۳۴۳ – مهندسی محیطزیست /۱
دانلود ۲۳۴۴ – مهندسی محیطزیست /۲
دانلود ۲۳۴۵ – مهندسی محیطزیست /۳
دانلود ۲۳۴۷ – مهندسی پزشکی /۱
دانلود ۲۳۴۸ – مهندسی پزشکی /۲
دانلود ۲۳۴۹ – مهندسی پزشکی /۳
دانلود ۲۳۵۰ – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود ۲۳۵۳ – مهندسی نفت -مخازن
دانلود ۲۳۵۴ – مهندسی کامپیوتر/۱
دانلود ۲۳۵۵ – مهندسی کامپیوتر/۲
دانلود ۲۳۵۶ – مهندسی کامپیوتر/۳
دانلود ۲۳۵۹ – مهندسی موادومتالورژی
دانلود ۲۳۶۰ – مهندسی شیمی
دانلود ۲۳۶۱ – مهندسی شیمی /۲
دانلود ۲۳۶۲ – مهندسی شیمی /۳
دانلود ۲۳۶۳ – علوم وفناوری نانو/۱
دانلود ۲۳۶۴ – علوم وفناوری نانو/۲
دانلود ۲۳۶۵ – مهندسی هسته ای /۱
دانلود ۲۳۶۷ – مهندسی هسته ای /۳
دانلود ۲۳۷۲ – مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود ۲۳۷۳ – مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود ۲۱۰۱ – علوم جغرافیایی /۱
دانلود ۲۱۰۲ – علوم جغرافیایی /۲
دانلود ۲۱۰۳ – علوم جغرافیایی /۳
دانلود ۲۱۰۴ – علوم جغرافیایی /۴
دانلود ۲۱۰۵ – علوم جغرافیایی /۵
دانلود ۲۱۰۶ – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود ۲۱۰۷ – مجموعه علوم تاریخی /۱
دانلود ۲۱۰۸ – مجموعه علوم تاریخی /۲
دانلود ۲۱۱۰ – مجموعه علوم اجتماعی /۱
دانلود ۲۱۱۳ – حقوق عمومی
دانلود ۲۱۱۴ – حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا
دانلود ۲۱۱۵ – حقوق بین الملل عمومی
دانلود ۲۱۱۶ – حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی
دانلود ۲۱۱۷ – مجموعه علوم سیاسی
دانلود ۲۱۱۸ – مجموعه مدیریت
دانلود ۲۱۱۹ – حسابداری
دانلود ۲۱۲۰ – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود ۲۱۲۱ – مجموعه فلسفه
دانلود ۲۱۲۲ – مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود ۲۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود ۲۱۲۴ – مجموعه علوم تربیتی /۳
دانلود ۲۱۲۵ – مجموعه علوم تربیتی /۴
دانلود ۲۱۲۶ – مجموعه علوم تربیتی /۵
دانلود ۲۱۲۷ – مجموعه علوم تربیتی /۶
دانلود ۲۱۲۸ – مجموعه علوم تربیتی /۷
دانلود ۲۱۳۰ – مجموعه علوم تربیتی /۸
دانلود ۲۱۳۱ – مجموعه علوم ارتباطات
دانلود ۲۱۳۲ – سنجش واندازه گیری
دانلود ۲۱۳۳ – مجموعه روان شناسی
دانلود ۲۱۳۴ – مجموعه باستان شناسی
دانلود ۲۱۳۵ – محیطزیست
دانلود ۲۱۳۶ – مجموعه کارافرینی
دانلود ۲۱۳۷ – اینده پژوهی
دانلود ۲۱۳۸ – مجموعه الهیات /۱
دانلود ۲۱۳۹ – مجموعه الهیات /۲
دانلود ۲۱۴۰ – مجموعه الهیات /۳
دانلود ۲۱۴۱ – مجموعه الهیات /۴
دانلود ۲۱۴۳ – مجموعه کلام
دانلود ۲۱۴۶ – حقوق نفت وگاز
دانلود ۲۱۴۷ – اقتصادنفت وگاز
دانلود ۲۱۴۸ – سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود ۲۱۴۹ – مجموعه مالی
دانلود ۲۱۵۰ – مطالعات زنان
دانلود ۲۱۵۱ – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود ۲۱۵۲ – مجموعه تربیت بدنی
دانلود ۲۱۵۳ – مجموعه تربیت بدنی /۲
دانلود ۲۱۵۴ – مجموعه تربیت بدنی /۳
دانلود ۲۱۵۵ – مجموعه تربیت بدنی /۴
دانلود ۲۱۵۶ – مجموعه تربیت بدنی /۵
دانلود ۲۴۰۱ – مجموعه محیطزیست /۱
دانلود ۲۴۰۲ – مجموعه محیطزیست /۲
دانلود ۲۴۰۳ – مجموعه محیطزیست /۳
دانلود ۲۴۰۴ – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود ۲۴۰۶ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۱
دانلود ۲۴۰۷ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۲
دانلود ۲۴۰۸ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۳
دانلود ۲۴۰۹ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۴
دانلود ۲۴۱۱ – بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
دانلود ۲۴۱۲ – مجموعه علوم وصنایع غذایی
دانلود ۲۴۱۳ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۲
دانلود ۲۴۱۴ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۳
دانلود ۲۴۱۵ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۴
دانلود ۲۴۱۶ – اقتصادکشاورزی
دانلود ۲۴۱۹ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب
دانلود ۲۴۲۰ – مجموعه علوم خاک /۱
دانلود ۲۴۲۱ – مجموعه علوم خاک /۲
دانلود ۲۴۲۲ – مجموعه علوم خاک /۳
دانلود ۲۴۲۳ – مجموعه علوم خاک /۴
دانلود ۲۴۲۴ – مجموعه علوم دامی /۱
دانلود ۲۴۲۵ – مجموعه علوم دامی /۲
دانلود ۲۴۲۶ – مجموعه علوم دامی /۳
دانلود ۲۴۲۷ – مجموعه علوم ومهندسی اب /۱
دانلود ۲۴۲۸ – مجموعه علوم ومهندسی اب /۲
دانلود ۲۴۲۹ – مجموعه علوم ومهندسی اب /۳
دانلود ۲۴۳۱ – مجموعه زراعتاصلاح نباتات
دانلود ۲۴۳۲ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۲
دانلود ۲۴۳۴ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۳
دانلود ۲۴۳۵ – مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود ۲۴۳۶ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۴
دانلود ۲۴۳۷ – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی
دانلود ۲۴۳۸ – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /۲
دانلود ۲۴۳۹ – حشره شناسی کشاورزی
دانلود ۲۴۴۰ – بیماری شناسی گیاهی
دانلود ۲۴۴۱ – مجموعه علوم جنگل
دانلود ۲۴۴۲ – مجموعه علوم جنگل /۳
دانلود ۲۴۴۴ – مجموعه شیلات /۱
دانلود ۲۴۴۸ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۱
دانلود ۲۴۵۰ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۳
دانلود ۲۴۵۱ – کشاورزی هسته ای /کشاورزی هسته ای /اصلاح نباتات وبی
دانلود ۲۵۰۱ – مدیریت پروژه وساخت
دانلود ۲۵۰۲ – معماری
دانلود ۲۵۰۳ – شهرسازی
دانلود ۲۵۰۴ – پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلود ۲۵۰۵ – مرمت /۱
دانلود ۲۵۰۶ – مرمت /۲
دانلود ۲۶۰۹ – فیزیک پزشکی
دانلود ۲۶۰۲ – اموزش بهداشت
دانلود ۲۶۰۳ – انگل شناسی پزشکی
دانلود ۲۶۰۴ – ایمنی شناسی پزشکی
دانلود ۲۶۰۵ – بیوشیمی بالینی
دانلود ۲۶۰۶ – ژنتیک پزشکی
دانلود ۲۶۱۰ – ویروس شناسی پزشکی
دانلود ۲۶۱۲ – زیست فناوری پزشکی
دانلود ۲۶۱۳ – بهداشت حرفه ای
دانلود ۲۶۱۵ – پرستاری
دانلود ۲۶۱۶ – بهداشت محیط
دانلود ۲۶۱۷ – باکتری شناسی پزشکی
دانلود ۲۶۱۸ – هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون
دانلود ۲۶۱۹ – قارچ شناسی پزشکی
دانلود ۲۷۰۱ – جراحی دامپزشکی
دانلود ۲۷۰۴ – بیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلود ۲۷۰۵ – رادیولوژی دامپزشکی
دانلود ۲۷۰۸ – بهداشت وبیماریهای طیور
دانلود ۲۷۱۰ – بهداشت ابزیان
دانلود ۲۷۱۱ – بهداشت موادغذایی
دانلود ۲۷۱۴ – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود ۲۷۱۵ – باکتری شناسی
دانلود ۲۷۱۹ – بیوتکنولوژی /زیست فناوری /
دانلود ۲۷۲۲ – فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود ۲۷۲۵ – بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود ۲۸۰۱ – زبان وادبیات فارسی
دانلود ۲۸۱۱ – فرهنگ وزبانهای باستانی
دانلود ۲۸۰۲ – زبان وادبیات عرب
دانلود ۲۸۰۳ – مجموعه زبان فرانسه /۱
دانلود ۲۸۰۴ – مجموعه زبان فرانسه /۲
دانلود ۲۸۰۵ – مجموعه زبان روسی
دانلود ۲۸۰۷ – اموزش زبان انگلیسی
دانلود ۲۸۰۸ – زبان وادبیات انگلیسی
دانلود ۲۸۰۹ – ترجمه
دانلود ۲۸۱۰ – مجموعه زبان شناسی
دانلود ۲۲۳۵ – فیزیک دریا
دانلود ۲۲۴۱ – ژئوفیزیک /۲
دانلود ۲۲۳۰ – بیوفیزیک
دانلود ۲۲۲۴ – علوم جانوری /۲
دانلود ۲۳۱۵ – مجموعه مهندسی عمران /۹
دانلود ۲۳۱۷ – مهندسی نقشه برداری /۱
دانلود ۲۳۱۸ – مهندسی نقشه برداری /۲
دانلود ۲۳۱۹ – مهندسی نقشه برداری /۳
دانلود ۲۳۲۵ – مجموعه مهندسی مکانیک /۵
دانلود ۲۳۲۶ – مجموعه مهندسی مکانیک /۶
دانلود ۲۳۲۹ – مجموعه مهندسی مکانیک /۹
دانلود ۲۳۳۱ – مهندسی هوا-فضا/۱
دانلود ۲۳۳۳ – مهندسی هوا-فضا/۳
دانلود ۲۳۴۱ – مجموعه مهندسی پلیمر/۲
دانلود ۲۳۴۶ – مهندسی محیطزیست /۴
دانلود ۲۳۶۶ – مهندسی هسته ای /۲
دانلود ۲۳۷۰ – مهندسی نساجی /۱
دانلود ۲۳۷۱ – مهندسی نساجی /۲
دانلود ۲۱۰۹ – مجموعه علوم تاریخی /۳
دانلود ۲۱۱۱ – مجموعه علوم اجتماعی /۲
دانلود ۲۱۴۵ – مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلود ۲۴۰۵ – مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود ۲۴۱۸ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۱
دانلود ۲۴۳۰ – هواشناسی کشاورزی
دانلود ۲۴۴۳ – مجموعه علوم جنگل /۲
دانلود ۲۴۵۲ – مجموعه علوم طیور
دانلود ۲۶۱۴ – علوم تشریحی
دانلود ۲۷۰۲ – مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلود ۲۷۰۳ – بیماریهای داخلی دام های کوچک
دانلود ۲۷۰۶ – کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود ۲۷۰۷ – پاتولوژی دامپزشکی
دانلود ۲۷۰۹ – بیوشیمی
دانلود ۲۷۱۶ – ویروس شناسی
دانلود ۲۷۱۸ – ایمنی شناسی
دانلود ۲۷۲۳ – فیزیولوژی
دانلود ۲۸۰۶ – زبان المانی
دانلود ۲۳۶۹ – مهندسی هسته ای /۴
دانلود ۲۶۰۸ – فیزیولوژی
دانلود ۲۳۲۷ – مجموعه مهندسی مکانیک /۷
دانلود ۲۴۵۳ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۳
دانلود ۲۷۲۴ – اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود ۲۱۴۴ – فقه شافعی
دانلود ۲۶۰۱ – امارزیستی
دانلود ۲۴۴۷ – مجموعه شیلات /۲
دانلود ۲۴۴۹ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۲
دانلود ۲۴۴۵ – مجموعه شیلات /۳
دانلود ۲۲۴۲ – ژئوفیزیک /۳
دانلود ۲۳۳۰ – مهندسی دریا
دانلود ۲۲۴۳ – ژئوفیزیک /۴

 

دفترچه شماره ۲
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (۱)
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (۲)
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (۳)
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (۴)
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود کلیه رشت های گروه آزمایشی هنر
دانلود گروه آْزمایشی علوم پزشکی (۱)
دانلود گروه آزمایشی علوم پزشکی (۲)
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود گروه آزمایشی زبان – کدرشته ۲۸۰۱ و ۲۸۱۱
دانلود گروه آزمایشی زبان عربی
دانلود گروه آزمایشی زبان فرانسه
دانلود گروه آزمایشی زبان روسی
دانلود گروه آزمایشی زبان آلمانی
دانلود گروه آزمایشی زبان – کد رشته های ۲۸۰۷ و ۲۸۰۸ و ۲۸۰۹ و ۲۸۱۰

 سوالات آزمون دکتری ۹۳

سوالات آزمون دکتری ۹۳ | پاسخنامه سوالات دکتری ۹۳ | دانلود سوالات دکتری ۹۳ همه رشته های کاملا رایگان | منابع دکتری ۹۴ | اخبار آزمون دکتری آزاد و سراسری | PhD 93 .در سایت دکتری

 • سوالات آزمون دکتری ۹۳
 • پاسخنامه سوالات دکتری ۹۳
 • دانلود سوالات دکتری ۹۳
 • پاسخنامه تشریحی سوالات دکتری همه رشته ها .
 • دانلود سوالات زبان دکتری ۹۳
 • دانلود سوالات عمومی دکتری ۹۳
 • دکتری زبان
 • ثبت نام رشته زبان انگلیسی برای داوطلبان ازمون ندادند ۹۴ سازمان سنجش
 • ازمون زبان انگلیسی برای دوره دکترای تخصصی
 • سوالات استعداد و زبان دکترا
 • سوالات دکترا زبان ۹۳
 • دکترای‏ ‏مدیریت‏ ‏آی تی‏ ‏در‏ ‏دانشگاه‏ ‏سراسری‏ ‏تبریز
 • دکتر طباطباییمتخصص مغز در بیمارستان دولتی
 • دانلود نمونه سئوال زبان دکتری الهیات
 • سوالات زبان‌ تخصصی آزمون دکتری ۹۳ حقوق خصوصی
 • دانلود سوالات مصاحبه هیئت علمی دانشگاه رشته شیمی
 • آزمون آزمایشی دکتری کشاورزی
 • دانلود سوالات زبان دکتری عمران
 • دانلود سوالات دکتری مدیریت آموزشی سال ۹۳
 • دانلود سوالات دکتری بهداشت محیط ۹۳_۹۴
 • دانلود سوالات دکترا رشته آمار سال ۹۳
 • جذب هیوت علمی ارشد بهداشت حرفه ای در دانشگاه شاهرود
 • تدریس خصوصی برای شرکت در ازمون دکتری محیط زیست دانشگاه ازاد
 • ازمون دکتری حسابداری ۹۴ تشریحی یا تستی
 • آزمون ازمایشی دکتری
 • نمونه سولات زبان دکتری علوم کامپیوتر با کد

دانلود سوالات آزمون دکتری ۹۳

 1. کریم
  ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ at ۱۰:۳۵ ق.ظ #

  سلام خسته نباشید وقتی از سایت شما زبان عمومی دکترای مربوط به گروههای ازمایشی علوم انسانی را دانلود کردم متوجه شدم که چینش گزینه های پاسخ درست برعکس ترتیب و شماره گذاری گزینه های دفترچه سر امتحان میباشد یعنی اگر دفترچه امتحان از ۱ به ۴ مرتب باشد سایت شما درست عکش را یعنی از آخر به اول گزینه ها را چیده است. نمیدانم شاید به واسطه اسکن شدن آنها باشد لطفا پی گیری نمایید ممنونم

 2. سوری
  ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ at ۱۰:۰۱ ب.ظ #

  salam vaghtetoon bkhair man khaili khaoshhal shodam didam mishe soalaro donlowed kard ama nashod.

  • مدیریت سایت
   ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ at ۱:۵۸ ب.ظ #

   سلام
   مشکلی در لینک دانلودها وجود ندارد و براحتی می توانید سوالات آزمون دکتری ۹۳ را دانلود نمایید.
   رشته مورد نظر شما چه رشته گرایشی میباشد.
   موفق باشید

 3. ستایش
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ at ۱۱:۴۳ ب.ظ #

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
  من سوالات دکترای آزاد ۹۲ و ۹۳ رشته حسابداری رو میخوام که داخل هیچ سایتی پیداش نمیکنم .چطور میتونم بهشون دسترسی داشته باشم؟آیا لینک دانلودش رو داخل سایت میذارین؟
  واقعاً ممنونم

 4. ali
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ at ۱۲:۴۸ ب.ظ #

  سلام،میشه در رابطه با دکترا مدیریت اجرایی برام مطلب بفرستید منابع و رشته هایی که میتونن شرکت کنن و اینکه کارایی این رشته جطوره بازار کار خوبی داره یا نه
  غ

 5. ali
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ at ۱۲:۵۰ ب.ظ #

  میشه سزیع بهم کمک کنید

 6. مهدی صفا
  ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ at ۴:۴۷ ب.ظ #

  با سلام و خسته نباشید
  میشه سوالات کنکور دکتری دانشگاه ازاد رشته مهندسی محیط زیست و منابع ان را برلیم بفرستید

 7. میثم
  ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ at ۵:۵۸ ب.ظ #

  سلام؛
  خسته ناشید.
  می خواستم بدونم برای کنکور دکتری سال ۹۵ (سال بعد) مواد آزمون دکتری برق(کنترل) با قانون جدید وزارت علوم چه تغییری کرده؟چه درسهایی رو باید امتحان بدیم و نحوه پذیرش به چه شکلی شده؟ظاهرا دو بار در سال برگزار میشه.
  متشکرم.

ارسال نظر

*

آگهی هادکتری PhD سایت دکتری | اخبار دکتری | آزمون دکتری دانشگاه آزاد سوالات دکتری منابع آزمون دکتری اعلام نتایج دکتری آزاد دكتري منابع دکتری پذیرش دکتری ثبت نام دکتری

سایت دکتری | اخبار دکتری | سایت تخصصی دکتری | سایت پی اچ دی ال

سایت تخصصی دکتری | دانلود نمونه سوالات دکتری | آزمون دکترای دانشگاه آزاد | کنکور دکترا | سایت سازمان سنجش | Download phd test pdf دکتری تخصصی سایت تخصصی آزمون دکتری

تکمیل ظرفیت دکتری 92 نتایج دکتری آزاد 92 نتایج دکتری 92 نتایج دکتری دانشگاه آزاد 92 اخبار دکتری 93-92